Barcelona cruise august 2019

 • SAAD LAMJARRED

 • NAJWA KARAM

 • KADHIM ALSAHIR

 • RAGHEB ALAMEH

 • SHIRINE ABDEL WAHAB

 • ASSI EL HELANI

 • ELISSA

 • WAEL JASSAR

 • SALAH KURDI

 • MELHEM ZEIN

 • NANCY AJRAM

 • CAROLE SAMAHA

Destinations AUG 2019